Klub reglement

Klubreglement

fredag d. 3. juni 2016

 

1. Medlemsforhold

1.1 Ethvert medlem har pligt til at efterkomme dette reglement samt klubbens vedtægter, DFfRs langtursreglement og Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.

Anvisninger og påbud fra et bestyrelsesmedlem skal følges. Overtrædelser behandles og pådømmes af klubbens bestyrelse i h. t. vedtægterne.

1.2Den officielle rodragt er hvid rotrøje med korte ærmer med Ro- og kajakklubbens runde logo påtrykt i tre farver. På ryggen med en diameter på ca. 25 cm og over venstre bryst med en diameter på ca. 5 cm herunder være påtrykt, "VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB" med 1 cm. høje bogstaver placeret i 2 rækker. Samt hertil korte hvide eller blå robukser, denne rodragt skal så vidt muligt anvendes. Ved deltagelse i kaproning er den officielle rodragt obligatorisk. Træningsdragter og/eller overtrækstøj skal være i en blå farve.

1.3På langture og ved deltagelse i kaproning eller lignende arrangementer, hvor medlemmerne repræsenterer klubben, har enhver pligt til at optræde korrekt i enhver henseende.

1.4Nye medlemmer, der ikke kan forevise tilfredsstillende flyttebevis fra anden Ro-, kano eller kajakklub, skal undervises og uddannes af klubbens instruktører, der endvidere skal give den enkeltes instruktionskort eller anden tilsvarende formular påtegning om frigivelse, før det pågældende medlem må deltage i almindelig roning.

1.5Bestyrelsen skal foranledige, at svømmeprøver kan aflægges. Medlemmer, som skal aflægge sådan svømmeprøve, må deltage i det officielle arrangement heraf og kan ikke gøre krav på at få arrangeret særlig prøve på et andet tidspunkt.

1.6Nye medlemmer skal ved indmeldelse have udleveret et eksemplar af klubbens vedtægter og klubreglement.

1.7 Ved indmeldelse af ikke myndige personer kræves forældre eller værges tilladelse.

 

2. Materiellet

2.1Klubbens materiel skal under alle forhold behandles hensigtsmæssigt og omhyggeligt. Skader, som forvoldes ved uagtsomhed, kan kræves erstattet efter bestyrelsens afgørelse.

2.2Efter hver tur skal såvel båd som årer, pagaj og øvrigt tilbehør omhyggeligt rengøres og tørres af, før det bringes på plads. Efter ture med landgang skal båd og andet tilbehør endvidere spules og skylles helt rent før aftørring.

2.3 Hold, der skal på langtur, til kaproning eller lignende, er berettigede til at låne telte og andet lejrgrej i den udstrækning, klubben råder over sådant. Grejet udleveres af langtursudvalget og skal efter turens afslutning afleveres i ren og ubeskadiget stand til udvalget. Ethvert holds ansvarlige leder har også ansvar for lånt grej af enhver art.

2.4 Opståede skader på båd, årer eller andet materiel skal straks meddeles materielforvalteren, og intet sådan beskadiget materiel må bruges igen, før reparation er foretaget eller tilladelse er givet af materielforvalteren.

2.5Reparation og vedligeholdelse af Ro- og kajakklubbens materiel udføres af medlemmerne i den udstrækning det er muligt.

Alle medlemmer har ret til, at medvirke ved disse opgaver. Aftaler om reparation og vedligeholdelse aftales med materielforvalteren, hvis forskrifter skal overholdes.

 

3. Roningen

3.1Al roning skal foregå i overensstemmelse med dette reglement, klubbens vedtægter, bestyrelsens eventuelle særlige bestemmelser. For kajakronings vedkommende tillige DKFs sikkerhedsbestemmelser. For langture i inriggere - tillige DFfRs langtursreglement.

3.2Roning i privatejede kajakker sker i henhold til klubbens gældende regler.

3.3Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for, at tildele og fratage klubbens medlemmer kajakretter

efter nedenstående:

Kajakret 1. Tildeles roere, som har påbegyndt instruktion i kajak. Myndige roere med kajakret 1, må ro alene i område 1, med klasse 1 kajakker.

Roning udenfor område 1, samt al roning for umyndige roere med kajakret 1, skal altid ske ved ledsagelse af roere med kajakret 4, og kan ske i klasse 1- og klasse 2- kajakker.

Kajakret 2. Kan tildeles roere, som er færdiginstrueret og opfylder § 4 i DKF?s sikkerhedsbestemmelser (svømme 600 m, bjærge sig selv i land ved kæntring). Myndige roere med kajakret 2, må ro alene i område 2, med klasse 1 og klasse 2 kajakker.

Roning udenfor område 2, skal altid ske ved ledsagelse af roere med kajakret 4.

Kajakret 3. Tildeles roere, som er færdiginstrueret og har tilegnet sig de fornødne færdigheder (herunder entring) og rutiner. Roning er tilladt i område 3.

Kajakret 4. Som ovenfor, men med mulighed for at påtage sig ansvar for ?ikke frigivet? roer.

3.4Scullerret. Tilladelse til roning i sculler kan gives til roere der har modtaget undervisning i denne bådtype. Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for, at tildele og fratage klubbens medlemmer scullerret efter nedenstående

Scullerret 1. Tildeles roere, som har påbegyndt instruktion i sculler.

Myndige roere med scullerret 1, må ro alene i klinkbygget sculler, langs kysten i området øst for pontonen ud til stenmolen ved det røde hus øst for Marienlyst.

Scullerret 2. Tildeles roere, som er færdiginstrueret og har tilegnet sig de fornødne færdigheder (herunder entring) og rutiner.

Myndige roere med scullerret 2, må ro alene i klinkbygget sculler, langs kysten i området øst for pontonen til Blegen, idet der skal roes indenom Vintersbølle. Endvidere må myndige roere med scullerret 2, ro alene i cravelbygget sculler, langs kysten i området øst for pontonen ud til stenmolen ved det røde hus øst for Marienlyst, og den sydlige sider af fjorden til bunden af noret.

Scullerroning af umyndige roere, skal altid ske ved ledsagelse af myndige roere i ledsagebåd. Der må roes i klinkbygget eller cravelbygget sculler, langs kysten i området øst for pontonen ud til stenmolen ved det røde hus øst for Marienlyst, og i den sydlige side af fjorden i en linie ud for det røde hus øst for Marienlyst i til bunden af noret.

Til almindelig scullerroning må kun benyttes de både der er givet tilladelse til af bestyrelsen.

Både der er udtaget til kaproningstræning må ikke benyttes af andre hold.

3.5Bådene må kun bruges i den rækkefølge og udstrækning, der er angivet ved opslag i bådehallen eller anvist af den vagthavende rochef.

Materiel, der er specielt beregnet til kaproning eller kaproningstræning, må ikke benyttes til andet formål, medmindre særlig tilladelse er givet i hvert enkelt tilfælde.

3.6Den almindelige daglige roning ledes og administreres af den fungerende rovagt, og dennes anvisninger skal følges i alle forhold. I rovagtens fravær fungerer en kvalificeret stedfortræder.

3.7Ture i klubbens både, af mere end een dags varighed, må kun ske efter aftale med formanden eller den ansvarlige for enten kajak eller robåde.

Der skal aftales følgende:

a.Godkendelse af roeren/roerne.

b.Godkendelse af turens mål og varighed.

c.Tildeling af en båd.

Ingen langtur må foretages uden en officiel tilladelse.

3.8Kun medlemmer, der har fået tildelt officiel styrmandsret og af bestyrelsen er opført på styrmandslisten, må lede noget som helst hold. Ethvert holds leder har det fulde ansvar for holdet og materiellet under hele turen.

3.9Medlemmer må kun benytte det af klubbens materiel hvori de har modtaget undervisning, eller på lignende måde er introduceret for.

 

4.0Vagthavende rochef kan give tilladelse til sculler-roning i begrænset område.

For medlemmer, der deltager i træning til kaproning, kan der af bestyrelsen dispenseres fra bestemmelserne i dette afsnit. Det er dog en forudsætning for dispensation, at sådan træning altid ledes af en ansvarlig træner, der er godkendt af bestyrelsen, som i nødvendigt omfang kan fastsætte nærmere regler for træningen.

4.10Medlemmer, som træner med kaproning for øje, har pligt til at passe denne træning og i et og alt at følge trænerens anvisninger.

4.11Motorbåden må kun bruges efter udtrykkelig aftale med kaproningslederne. Den til enhver tid værende fører af motorbåden har det fulde ansvar for såvel båden som tilbehør.

Af sikkerhedshensyn påhviler det kaproningsledelsen, at motorbåden så vidt muligt altid er i startklar stand.

4.12Rosæsonens start- og sluttidspunkt gælder for alle klubbens både, også for privatejede kajakker der opbevares i klubhuset.

 

5. Rojurnaler

5.1.Inden enhver rotur påbegyndes vurderes følgende:

a. Vejrudsigten for den pågældende turs varighed.

b. Bådmateriellets tilstand.

c. Redningsvestenes tilstand.

5.2Inden enhver rotur påbegyndes, udfyldes en bådjournal, med følgende oplysninger:

a.Navn på alle deltagende roere.

b.Bådens navn.

c.Start tidspunkt for turen.

d.Sluttidspunktet for turen

e.Det farvand der gennemsejles.

f.Ved turens afslutning tilføjes de roede km.

5.3For ture af mere end een dags varighed skal der foruden rojournal, yderligere suppleres med en beskrivelse af sejlrute med omtrentlige tidspunkter for passage af navngivne steder.

 

6. Ro-områder

6.1. Vordingborg Ro- og kajakklubs daglige ro-område for almindelige robåde er:

Mod øst, langs kysten til Mallings bro.

Mod syd, til begyndelsen af sydhavnen, som ikke må passeres.

Mod vest, til bunden af Noret.

6.2For kajakker gælder følgende ro-områder:

Område 1. Langs kysten i området øst for pontonen ud til stenmolen ved det røde hus øst for Marienlyst.

Område 2. Langs kysten i området øst for pontonen til Blegen, idet der skal roes indenom Vintersbølle. Mod syd, til begyndelsen af sydhavnen, som ikke må passeres.

Område 3. Overalt.

6.3Bestyrelsen har til enhver tid mulighed for, at tildele og fratage klubbens medlemmer, der har gennemgået styrmandskursus følgende rettigheder:

Korttursstyrmænd: har ret til at styre i dagligt ro-område. Landgang må kun finde sted på Ro- og Kajakklubbens ponton.

Mellemtursstyrmænd: har ret til at styre indenfor området: Stubbekøbing, Stege, til ud for Jungshoved kirke. Knudshoved odde der ikke må passeres.

Langtursstyrmænd: har frit styrmandsområde.

Ungdomsstyrmandsret kan gives til ungdomsroere der har bestået et korttursstyrmandskursus og er fyldt 14 år. Ungdomsstyrmænd har ret til at styre inden for området langs kysten øst for pontonen til Blegen, idet der skal roes indenom Vintersbølle. Mod syd, til begyndelsen af Sydhavnen, som ikke må passeres. Ungdomsstyrmænd der er fyldt 16 har ret til at styre i dagligt ro-område

 

7. Tillægsmedlemsskab

7.1Forældre der ønsker at medtager deres barn i en af Ro- og kajakklubbens både, skal først tegne et tillægsmedlemskab.

7.2Tillægsmedlemskabet giver forælderen ret til, på eget ansvar, selv at medtage sit barn/børn i romateriel, der af Ro- og Kajakklubben er godkendt hertil.

7.3Forælderen skal sikre at barnet er udstyret og iklædt en, for barnet, velegnet redningsvest.

7.4Det er forælderens ansvar at denne roning kun finder sted under gunstige vejrforhold.

7.5Alle sådanne roture skal på sædvanlig vis føres i ro journalen, hvoraf også barnets navn skal fremgå.

7.6Bestyrelsen har ret til, hvis den finder det nødvendigt, at inddrage tildelte rettigheder.

7.7Tilladelse om tillægsmedlemskab er først gældende efter underskrift af såvel ansøger som klubbens formand og det roansvarlige bestyrelsesmedlem.

7.8Kun forældre med styrmandsret eller kajakret 3 kan tildeles dette tillægsmedlemskab.

 

8. Vinterroning i kajak

8.1Ved vinterroning forstås enhver roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

8.2Tilladelse til vinterroning gives efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen og er maksimalt gældende for een vintersæson.

8.3Tilladelse til vinterroning kan kun gives til en kajakroer som har fået kajakret 3eller 4, og tillader kun brug af klubbens klasse 1 kajakker, med mindre andet fremgår af tilladelsen.

8.4Af den skriftlige tilladelse til vinterroning skal tydeligt fremgå:

8.4.1 at roning i vintersæsonen udelukkende sker på roerens eget ansvar

8.4.2 at det under ingen omstændigheder er tilladt at medtage roere, som ikke selv er i besiddelse af tilladelse til vinterroning

8.5.3 at afstanden til grundt vand (max dybde 1 meter) højst er 50 meter.

8.5.4 at roning kun må finde sted fra solopgang til ½ time før solnedgang

8.4.5 at roeren altid skal være iført godkendt rednings- eller svømmevest (jvf. DKF sikkerhedsregler)

8.4.6Når kajakroeren bruger svømmeudstyr, som beskytter mod temperaturtab i meget koldt vand, kan der roes efter klubbens og DKF?s almindelige sikkerhedsbestemmelser.

Et sådant udstyr kan bestå af tørdragt med helt vandtætte latexlukninger ved hoved, eller våddragt hvor både ben, arme og hals er beskyttede.

8.4.7 hvor længe aftalen er gældende (jvf. pkt.7.2)

8.5Tilladelse til vinterroning er først gældende efter underskrift af såvel ansøger som klubbens formand og det kajakansvarlige bestyrelsesmedlem.

8.6Enhver kajakroer som ikke efterlever den indgåede aftale kan af bestyrelsen fratages såvel tilladelse til vinterroning, som tidligere erhvervet kajakret.

8.7Tilladelse til vinterroning kan til enhver tid trækkes tilbage af bestyrelsen.

8.8Dette regulativ kan ikke tilsidesætte DKF?s sikkerhedsbestemmelser.

 

9. Vinterroning i robåde

9.1Vinterroning foregår efter DFfRs vinterroningsreglement. Derudover gælder de følgende regler.

9.2Tilladelse som vinterroer og/eller vinterstyrmand gives efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen og er maksimalt gældende for een vintersæson.

9.3Tilladelse til vinterroning kan kun gives til frigivne og rutinerede roere. Det tillades kun brug af klubbens 2 årers inriggere ?Masnedø? og ?Bogø?.

Andre både må kun bruges ved speciel tilladelse i begrænset omfang.

9.4Af den skriftlige tilladelse til vinterroning skal tydeligt fremgå:

9.4.1 at roning i vintersæsonen udelukkende sker på roerens eget ansvar

9.4.2 at det under ingen omstændigheder er tilladt at medtage roere som ikke selv er i besiddelse af tilladelse til vinterroning

9.4.3 Hvor længe aftalen er gældende (jvf. pkt.9.2)

9.5Tilladelse til vinterroning er først gældende efter underskrift af såvel ansøger som klubbens formand og det roansvarlige bestyrelsesmedlem.

9.6Enhver roer som ikke efterlever den indgåede aftale kan af bestyrelsen fratages tilladelse til vinterroning.

9.7Tilladelse til vinterroning kan til enhver tid trækkes tilbage af bestyrelsen.

9.8Dette regulativ kan ikke tilsidesætte DFfR?s sikkerhedsbestemmelser.

 

10. Orden og ryddelighed

10.1Både og årer samt andet romateriel og tilbehør skal efter endt brug rengøres og anbringes på de respektive pladser. Bådevogne skal straks efter udkørsel af både sættes på plads i bådehallen, eller parkeres i græsarealet ved korte roture.

10.2Opståede skader på hus og inventar kan kræves erstattet efter bestyrelsens skøn.

10.3Klubhusets tekniske installationer må kun indstilles eller justeres efter aftale med bestyrelsen.

10.4Aktive medlemmer kan efter anmodning derom få anvist skabsplads i omklædningsrummene, men skabsplads må eventuelt deles med andre. Brug af skabe må kun finde sted, hvis brugeren har rekvireret nøgle dertil og har betalt depositum for den. Endvidere kan bestyrelsen bestemme, at der også skal betales en årlig husleje.

10.5Klubben påtager sig intet ansvar for personlige ejendele, der er efterladt i klubhuset.

10.6Bestyrelsen er berettiget til at fjerne og konfiskere tøj eller andre ejendele, der efterlades uden for skabe eller anden anvist plads. Sådanne konfiskerede effekter kan sælges ved auktion i klubben eller eventuelt afleveres til ejeren mod erlæggelse af et mindre beløb.

 

11. Alment

11.1Bestyrelsen har ret til, hvis den finder det nødvendigt, at inddrage tildelte rettigheder.

11.2Supplerende bestemmelser til eller udvidelse af dette reglement kan vedtages af bestyrelsen og sættes i kraft med øjeblikkelig virkning.

Februar 2006

Bestyrelsen for Vordingborg Ro- og kajakklub

 

Husreglement

d.27. okt 2016

1. Brug samt ophold i og ved klubhuset

1.1Klubhuset og dets faciliteter står til rådighed for medlemmerne i den udstrækning, klubbens gældende vedtægter og reglementer giver adgang til.

1.2Al færdsel og ophold i og ved klubhuset skal foregå på absolut sømmelig måde, og med skyldig hensyntagen til andre tilstedeværende.

1.3Ophold i klublokalet med snavset fodtøj er ikke tilladt.

1.4Husreglementet skal efterkommes og respekteres fuldt ud, og i øvrigt skal enhver anvisning fra bestyrelsen ligeledes følges.

 

2. Rengøring og orden ved klubhuset

2.1Alle medlemmer har ufravigelig pligt til at medvirke til opretholdelse af orden og ryddelighed overalt såvel ude som inde.

2.2Efter endt brug af en eller flere lokaliteter i eller ved klubhuset skal alt efterlades på en sådan måde, at andre umiddelbart kan overtage det pågældende til almindelig brug.

2.3Møbler og andet inventar skal sættes på plads efter endt brug, askebægre skal tømmes, og eventuelle flasker og service skal fjernes til de respektive opbevaringssteder.

2.4Køkkenet skal til enhver tid holdes rent og ryddeligt, og alt service o. l. skal straks fjernes efter brugen rengøres og sættes på plads.

2.5I omklædningsrum med tilhørende rum må intet tøj eller andre ejendele efterlades på bænke eller lignende steder, men skal placeres og opbevares i skabene eller tages med hjem samme dag efter endt rotur. Tøj eller andre ejendele der efterlades bliver fjernet for senere at blive solgt på auktion.

2.6I øvrigt foretages rengøring overalt efter særlig bestemmelser herom, og ethvert medlem har pligt til at efterkomme disse bestemmelser.

 

3. Lån/leje af skab i omklædningsrum

3.1Klubben råder over et mindre antal skabe i omklædningsrummene. Disse skabe kan lånes/lejes mod et depositum for nøgle og en årlig leje for skabet. Depositum og den årlige leje bestemmes af bestyrelsen.

3.2Et medlem der ikke har benyttet sit skab i 2 år har pligt til at tømme skabet og tilbagelevere nøglen til klubledelsen.

3.3Skab skal tømmes og nøglen skal tilbageleveres hvis man overgård til passivt medlemskab - eller udmeldes af roklubben.

Nøgle(r)s bortkomst skal omgående meddeles til roklubbens formand eller et andet bestyrelsesmedlem.

3.4Enhver modtaget nøgle er strengt personlig, hvorfor den skal opbevares omhyggeligt og må ikke udlånes eller overdrages til andre, undtagen under særlige omstændigheder og da med kontrol af hurtig tilbagelevering.

3.5Misbrug eller fremskaffelse af nøgler fra anden side må under ingen omstændighed finde sted.

3.6En skabslejer er desuden forpligter til, på anfordring, omgående at tilbageleverer nøgle, hvis misligholdelse af skabet har fundet sted.

 

4. Nøgler, aflåsning og anden sikring af klubhuset

4.1Medlemmer som har indbetalt indskud og kontingent, kan når de er frigivet i robåd eller med kajakret nr. 2 søge bestyrelsen om nøgle til klubben.

4.2. Ungdomsroere kan efter 2 års medlemskab søge bestyrelsen om nøgle til klubben.

4.3 Bestyrelsen kan derudover, hvis denne vurderer det relevant, udlevere nøgler til instruktører eller andre. Disse nøgler kan være kodet til kun at kunne benyttes i et bestemt tidsrum

4.4 Nøgler udleveres af bestyrelsen og administreres af bestyrelsen, bestyrelsen kan udpege en person til at varetage opgaven på dennes vegne. Der skal betales depositum ved udlevering af nøgler.

4.5 Ved manglende indbetaling af kontingent eller anden misligholdelse af aftale spærres nøglen. Bestyrelsen kan til enhver tid inddrage nøgle, hvis den måtte skønne det nødvendigt

4.6 Ethvert medlem har ansvar for at, klubhuset aflåses, når det forlades.

4.7 Ethvert medlem har ansvar for at, klubhuset aflåses, når det forlades.

4.8 Udleveret nøgle er personlige og må ikke udleveres til andre.

 

5. Generelt

5.1Supplerende bestemmelser til eller udvidelse af dette reglement kan vedtages af bestyrelsen og sættes i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Bestyrelsen for Vordingborg Ro- og Kajakklub - 2016

 

Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)s sikkerhedsbestemmelser

- udgave fra DKFs Love og regler, april 2017

 

§1 Formål og gyldighed

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved:

  • dels at fastlægge de fælles sikkerhedsbestemmelser for aktiviteter i Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og i de tilsluttede klubber,
  • dels at give retningslinjer for de supplerende sikkerhedsbestemmelser, som klubberne udarbejder.

 

DKFs sikkerhedsbestemmelser gælder al kano- og kajakroning, der foregår i regi af DKF og de tilsluttede klubber. Bestemmelserne gælder både klubbernes medlemmer og deres gæster.

Disse regler kan fraviges under løb, stævner og andre arrangementer, som er omfattet af en sikkerhedsforskrift, der er godkendt af DKF's bestyrelse.

 

§2 Klubbernes sikkerhedsbestemmelser

Alle klubber tilsluttet DKF skal have sikkerhedsbestemmelser, der dækker al kano- og kajakroning i klubben. Disse bestemmelser skal for alle klubbens bådtyper beskrive:

● generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning:

○ i klubbens daglige rovand

○ i andre farvande end det daglige rovand, bortset fra på åbent vand

○ på åbent vand, det vil sige, hvor roeren er ud over svømmeafstand fra land

● særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning:

○ under instruktion

○ i vinterhalvåret

○ i mørke

○ i områder med væsentlig erhvervstrafik

○ med personer, der ikke er frigivet

○ med børn og unge

○ med personer med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kano og kajak.

○ med gæster

● kravene for at blive frigivet til at ro alene, hvor det som minimum gælder, at roeren:

○ er fyldt 12 år

○ kan svømme mindst 600 m

○ i tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land

○ har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet.

 

§3 Klubbernes øvrige sikkerhedsmæssige forpligtelser

Det påhviler klubbens bestyrelse at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben.

Alle klubber skal orientere nye medlemmer om både forbundets og klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro kano og kajak. Klubben skal løbende oplyse alle medlemmer om nødvendigheden af at vedligeholde de sikkerhedsmæssige færdigheder.

Klubben skal sikre, at alle kanoer, kajakker og alt sikkerhedsudstyr, der bruges i klubregi, dels er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt kan identificeres. Dette gælder også private både, der er hjemmehørende i klubbens faciliteter.

 

§4 Medlemmernes personlige sikkerhed

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere klubbens bestyrelse herom.

Alle roere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest. Vesten skal bæres af:

  • børn og unge under 14 år hele året
  • ikke-frigivne roere hele året
  • alle roere i vinterhalvåret, det vil sige fra 1. oktober til og med 30. april.

 

§5 Særlige forhold for børn og unge

For børn og unge under 12 år gælder, at de:

  • skal være i stand til at svømme mindst 350 m
  • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år.

 

 

Dansk Forening for Rosports langtursreglement

 

1.Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR.

2.Enhver klub skal vedtage eget reglement for langtursroning. Dette skal minimum indeholde nærværende reglements bestemmelser samt regler for ansøgning om bevilling af langture.

3.Begge reglementer skal være opslået i bådehuset.

Definition af langture

 

1.Enhver tur, der går ud over det daglige roområde, er en langtur.

2.Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement.

3.DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde.

Generelle krav

 

1.Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre et højt sikkerhedsniveau.

2.Enhver deltager i langture skal over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande.

3.Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre sig redningsvest i vandet samt svømme mellem to årer.

4.Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes.

5.Sejlføring er forbudt.

6.Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.

7.På samme måde kan langtursstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemført langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfRs retningslinier

8.Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes.

Turens afvikling

 

1.En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

2.Bådens fører har pligt til at søge land, hvis een af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarligt.

3.Det er tilladt at sætte over bugte, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km.

Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot een af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages.

Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

Materiel

 

1.Den enkelte klubs bestyrelse har over for myndighederne ansvar for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendt af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand.

2.Langtursbåde skal altid være forsynet med et øsekar og redningsvest (een til hver person) af en af Dansk Varedeklarations Nævn (DVN) eller tilsvarende organisation, godkendte type.

3.Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.

4.Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

 

Klubbens ansvar

 

1.Den enkelte klub er over for DFfR ansvarlig for håndhævelsen af nærværende reglement.

2.Såfremt et medlem af en klub væsentligt overtræder DFfRs eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til

DFfRs hovedbestyrelse. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i langtursroning indtil sagen er afgjort.

Dispensation

 

DFfRs hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra nærværende reglement.

2.Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører eller klubbens bestyrelse.

Dansk Forening for Rosports Vinterroningsreglement.

§ 1.Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement med tillæg, jfr. § 8.

Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af klubben, dog omfatter nærværende reglement mindst perioden 1. november til 31. marts følgende år.

§ 2.Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

§ 3.Området for udøvelse af vinterroning fastsættes af klubben, på grundlag af de stedlige geografiske og farvandsmæssige forhold. Vinterroning fra anden klub sker således indenfor det af nævnte klub fastsatte område.

Ved vinterroning udover klubbens daglige roområde gælder også bestemmelserne i DFfRs langtursreglement.

§ 4.Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt.

Afstanden til land bør aldrig overstige 200 meter.

§ 5.Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start.

Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøverne af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængde etc.

§ 6.Vinterroning kan finde sted i såvel inriggede som outriggede både. Klubben fastsætter bestemmelser for, hvilke både, der må anvendes til vinterroning.

Ved roning i outriggede både skal dette foregå enten under ledsagelse af en anden båd eller tilsvarende ledsagende observation fra land.

§ 7.Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest.

Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte bestemmelse herom under hensyntagen til de særlige vejr- og

temperaturforhold.

§ 8.Forinden tilladelse til vinterroning gives, skal klubben på grundlag af nærværende reglement og de særlige stedlige lokale forhold udforme lokale bestemmelser for vinterroning.

Roere, der ønsker at deltage

i vinterroning, skal registreres af klubben og mindst en gang om året inden vinterroningsperioden påbegyndes, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.