Vedtægter

Vedtægter for VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB

vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2017

 

§ 1. Navn, hjemsted og stander

§ 1.1. Klubbens navn er VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB

§ 1.2. Klubben har hjemsted i Nordhavnen i Vordingborg By

§ 1.3. Klubben er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund gennem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. Klubben er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår af love og vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger - herunder sikkerhedsbestemmelser.

§ 1.4. Klubbens sommerstander er mørkeblå med hvidt Gåsetårn på et grønt tæppe og om tårnets top fem flyvende hvide måger. Klubbens vinterstander er hvid med mørkeblåt tårn, mørkeblåt hav og lyseblå himmel.

 

§ 2. Klubbens formål:

§ 2.1. Klubben har følgende værdigrundlag:

Vi vil være en ro- og kajakklub, hvor unge og ældre trives sammen i et åbent fællesskab.

Vi vil skabe gode, sjove og motiverende rammer for udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre i Vordingborg og omegn.

Vi vil optræde og anerkendes som en klub,

-hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i højsædet

-hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på land og til vands.

-hvor vi står ved vore mål og meninger - er åbne og ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad vi gør

-hvor vi værner om fundamentet, der er en forudsætning for vort fællesskab, samvær og aktiviteter: klubhus og materiel

-hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore medlemmer er væsentlige nøgleord

§ 2.2. Klubben har som overordnede målsætninger:

-at vi løbende udvikler os, så vi kan se udviklingstendenser i antallet af medlemmer, unge som gamle

-at vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og tiltrække nye

-at vi kan deltage i og/eller udvikle konkurrencer og aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker og interesser

-at vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vore planer med konsekvens

 

§ 3. Kontingenter:

§ 3.1. Kontingenter og indskuddets størrelse fastsættes ved almindeligt stemmeflertal for ét år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

§ 3.2. Aktive medlemmer betaler kontingentet forud i fire lige store rater således: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Passive medlemmer betaler årskontingent 1. april.

§ 3.3. Ægtepar og samboende, hvor begge er aktive medlemmer, gives reduktion på det samlede kontingent.

 

§ 4. Generalforsamlingen:

§ 4.1. Generalforsamlingen er VORDINGBORG RO-OG KAJAKKLUB`s øverste myndighed. Denne afholdes inden udgangen af februar måned.

§ 4.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbladet samt på hjemmesiden.

§ 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde følgende punkter:

-Valg af dirigent

-Beretning

-Forelæggelse af det reviderede regnskab

-Bestyrelsen forelægger klubbens handleplaner og mål for de kommende 3 år

-Indkomne forslag

-Valg af formand

-Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

-Valg af suppleant til bestyrelsen (for 2 år)

oValg af suppleant A (lige år)

oValg af suppleant B (ulige år)

-Valg af 1 revisor

-Valg af revisorsuppleant

-Fastsættelse af kontingent

-Gennemgang og vedtagelse af budget for det kommende år

-Eventuelt

§ 4.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.5. Endelig dagsorden med forslag, der skal behandles, offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 4.5. Der kræves kvalificeret flertal, 2/3 af de fremmødte stemmer til ændringer og tilføjelser til vedtægterne. Andre sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at stemmelighed betyder forkastelse af forslaget.

§ 4.6. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og som giver personligt fremmøde.

§ 4.7. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot et medlem ønsker det.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

§ 5.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

§ 5.2. Senest 2 uger efter begæringen er fremsat, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der mindst en uge før indkaldes som minimum via hjemmesiden. Dagsordenen med angivelse af forhandlingsemnet skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før afholdelse.

§ 5.3. Afstemninger og beslutninger træffes efter samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Medlemsmøde:

§ 6.1. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år inden udgangen af august måned

På mødet kan alle spørgsmål vedrørende klubbens anliggender tages op til debat. Mødet er ikke bemyndiget til at træffe økonomiske eller principielle beslutninger.

 

§ 7. Medlemmer:

§ 7.1. Klubben optager medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens sportslige aktiviteter. Man kan optages i klubben i det år i hvilket man fylder 10 år. For personer under 18 år kræves forældres eller værges samtykke. Ethvert nyt medlem skal forinden der tilstedes adgang til bådene kunne dokumentere svømmefærdighed, som det kræves i henhold til hovedorganisationernes love og bestemmelser.

§ 7.2. Et medlem, der er aktiv roer i klubben kan tegne et tillægsmedlemskab for deres barn/barnebarn med retten til – under eget ansvar – at medtage barnet/barnebarnet i bådmateriel, der af klubben er godkendt til dette. Forud for disse sejladser skal medlemmet sikre sig, at barnet/barnebarnet er bekendt med ophold i vand og er udstyret med godkendt redningsvest.

§ 7.3. Klubben optager passive medlemmer. Som passiv medlem er man ikke berettiget til at anvende klubbens materiel og træningsfaciliteter.

§ 7.4. Tidligere aktive medlemmer og roere fra andre klubber – på besøg, kan få tilladelse til at ro enkelte ture som gæster i klubbens materiel.

 

§ 8. Bestyrelse:

§ 8.1. Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer: Formand, næstformand og økonomiansvarlig samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

§ 8.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

§ 8.3. Formand vælges særskilt.

§ 8.4. Ungdomsroerne (11 – 18 år) har èn plads i bestyrelsen uden stemmeret. Valget finder sted på særligt møde for ungdomsroere inden udgangen af september måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager. Valget gælder for et år ad gangen.

§ 8.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder funktionsfordeling og mødeplan på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde bestyrelsesmøder og medlemsmøde i august måned.

§ 8.6. Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg og projektgrupper til særlige opgaver ligesom den kan uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen

§ 8.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 8.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (mødelederens) stemme afgørende. Mødelederen skal være enten formand eller næstformand.

§ 8.9. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over medlemmernes aktiviteter og funktioner samt fortegnelser over præmier, hæders- og udmærkelsestegn.

 

§ 9. Tegningsret:

§ 9.1, Klubben tegnes af formanden og økonomiansvarlig i forening.

§ 9.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves der dog hele bestyrelsens underskrift – men kun efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 9.3. Alle udgifter skal inden udbetaling være attesteret af et bestyrelsesmedlem.

 

§ 10. Regnskab og revision:

§ 10.1 Revisionen foretages af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

1 revisor vælges for to år ad gangen. 1 revisor vælges i lige år og en vælges i ulige år.

§ 10.2. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal afslutte regnskabet så betids at revisorerne har mindst 10 dage til deres opgave.

 

§ 11. Reglementer

§ 11.1 Det er bestyrelsens opgave

-at gøre medlemmerne bekendt med Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser, Dansk Forening for Rosports langtursreglement og Dansk Forening for Rosports vinterroningsreglement.

-at sikre at medlemmerne er bekendt med klubbens egne supplerende sikkerhedsbestemmelser og at disse er i overensstemmelse med § 2 i DKF`s sikkerhedsbestemmelser samt Dansk Forening for Rosports langtursreglement og vinterroningsreglement.

-at gøre medlemmerne bekendt med klubbens Klubreglement og Husreglement

-at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben

§ 11.2. Klubbens medlemmer har pligt til at overholde klubbens reglementer.

 

§ 12. Udnævnelser og hæderstegn:

§ 12.1. Udnævnelse af æresmedlemmer og tildeling af klubbens hæders- og udmærkelsestegn med videre foretages af bestyrelsen.

 

§ 13. Sanktioner:

§ 13.1 Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter eller reglementer, kan bestyrelsen inddrage vedkommendes medlemsrettigheder.

§ 13.2 Såfremt et medlem skylder kontingent for mere end én rate, kan bestyrelsen efter en påmindelse udmelde medlemmet.

 

§ 14. Udmeldelse

§ 14.1. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens økonomiansvarlige med mindst en måneds varsel.

 

§ 15. Opløsning

§ 15.1. Er der til generalforsamlingen stillet forslag om klubbens opløsning, kræver vedtagelsen heraf, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer er for forslaget, ligesom mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

§ 15.2. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.

§ 15.3. I tilfælde af klubbens opløsning overføres klubbens formue i ligelig fordeling til hovedorganisationerne Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajak Forbund.

 

§ 16. Ikrafttrædelse

 

Vedtaget d. 23. februar på generalforsamlingen i 2017

 

Gamle vedtægter

lørdag d. 8. juni 2013

Vedtægter for VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB

§ 1. Navn, hjemsted og stander

§ 1.1. Klubbens navn er VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB

§ 1.2. Klubben har hjemsted i Nordhavnen i Vordingborg By

§ 1.3. Klubben er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund gennem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund. Klubben er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår af love og vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger - herunder sikkerhedsbestemmelser.

§ 1.4. Klubbens sommerstander er mørkeblå med hvidt Gåsetårn på et grønt tæppe og om tårnets top fem flyvende hvide måger. Klubbens vinterstander er hvid med mørkeblåt tårn, mørkeblåt hav og lyseblå himmel.

 

§ 2. Klubbens formål:

§ 2.1. Klubben har følgende værdigrundlag:

Vi vil være en ro- og kajakklub, hvor unge og ældre trives sammen i et åbent fællesskab.

Vi vil skabe gode, sjove og motiverende rammer for udøvelse af aktiviteter fra unge til ældre i Vordingborg og omegn.

Vi vil optræde og anerkendes som en klub,

-hvor frivillighed, medansvar og fællesskab er i højsædet

-hvor vi skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling på land og til vands.

-hvor vi står ved vore mål og meninger - er åbne og ærlige, gør hvad vi siger og siger hvad vi gør

-hvor vi værner om fundamentet, der er en forudsætning for vort fællesskab, samvær og aktiviteter: klubhus og materiel

-hvor rummelighed og fleksibilitet i forhold til vore medlemmer er væsentlige nøgleord

§ 2.2. Klubben har som overordnede målsætninger:

-at vi løbende udvikler os, så vi kan se udviklingstendenser i antallet af medlemmer, unge som gamle

-at vi er i stand til at fastholde vore medlemmer og tiltrække nye

-at vi kan deltage i og/eller udvikle konkurrencer og aktiviteter, der afspejler vore medlemmers ønsker og interesser

-at vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vore planer med konsekvens

 

§ 3. Generalforsamlingen:

§ 3.1. Generalforsamlingen er VORDINGBORG RO-OG KAJAKKLUB`s øverste myndighed. Denne afholdes inden udgangen af februar måned.

§ 3.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbladet samt på hjemmesiden.

§ 3.3. Generalforsamlingens dagsorden skal bl.a. indeholde følgende punkter:

-Valg af dirigent

-Beretning

-Forelæggelse af det reviderede regnskab

-Bestyrelsen forelægger klubbens handleplaner og mål for de kommende 3 år

-Indkomne forslag

-Valg af formand

-Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

-Valg af suppleant til bestyrelsen

-Valg af 1 revisor

-Valg af revisorsuppleant

-Fastsættelse af kontingent

-Eventuelt

§ 3.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 3.5. Endelig dagsorden med forslag, der skal behandles, offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 3.5. Der kræves kvalificeret flertal, 2/3 af de fremmødte stemmer til ændringer og tilføjelser til vedtægterne. Andre sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at stemmelighed betyder forkastelse af forslaget.

§ 3.6. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og som giver personligt fremmøde..

§ 3.7. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot et medlem ønsker det.

 

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling

§ 4.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

§ 4.2. Senest 2 uger efter begæringen er fremsat, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der mindst en uge før indkaldes som minimum via hjemmesiden. Dagsordenen med angivelse af forhandlingsemnet skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før afholdelse.

§ 4.3. Afstemninger og beslutninger træffes efter samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

 

§ 5. Medlemsmøde:

§ 5.1. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år inden udgangen af august måned

På mødet kan alle spørgsmål vedrørende klubbens anliggender tages op til debat. Mødet er ikke bemyndiget til at træffe økonomiske eller principielle beslutninger.

 

§ 6. Medlemmer:

§ 6.1. Klubben optager medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens sportslige aktiviteter. Man kan optages i klubben i det år i hvilket man fylder 11 år. For personer under 18 år kræves forældres eller værges samtykke. Ethvert nyt medlem skal forinden der tilstedes adgang til bådene kunne dokumentere svømmefærdighed, som det kræves i henhold til hovedorganisationernes love og bestemmelser.

§ 6.2. Et medlem, der er aktiv roer i klubben kan tegne et tillægsmedlemskab for deres barn/barnebarn med retten til – under eget ansvar – at medtage barnet/barnebarnet i bådmateriel, der af klubben er godkendt til dette. Forud for disse sejladser skal medlemmet sikre sig, at barnet/barnebarnet er bekendt med ophold i vand og er udstyret med godkendt redningsvest.

§ 6.3. Klubben optager passive medlemmer. Som passiv medlem er man ikke berettiget til at anvende klubbens materiel og træningsfaciliteter.

§ 6.4. Tidligere aktive medlemmer og roere fra andre klubber – på besøg, kan få tilladelse til at ro enkelte ture som gæster i klubbens materiel.

 

§ 7. Bestyrelse:

§ 7.1. Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer: Formand, næstformand og økonomiansvarlig samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

§ 7.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

§ 7.3. Formand vælges særskilt.

§ 7.4. Ungdomsroerne (11 – 18 år) har èn plads i bestyrelsen uden stemmeret. Valget finder sted på særligt møde for ungdomsroere inden udgangen af september måned. Mødet indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke ungdomsmedlemmer i personsager. Valget gælder for et år ad gangen.

§ 7.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder funktionsfordeling og mødeplan på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Mødeplanen skal indeholde bestyrelsesmøder og medlemsmøde i august måned.

§ 7.6. Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg og projektgrupper til særlige opgaver ligesom den kan uddelegere ansvarsopgaver til medlemmer uden for bestyrelsen

§ 7.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7.8. Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (mødelederens) stemme afgørende. Mødelederen skal være enten formand eller næstformand.

§ 7.9. Bestyrelsen skal føre fortegnelser over medlemmernes aktiviteter og funktioner samt fortegnelser over præmier, hæders- og udmærkelsestegn.

 

§ 8. Tegningsret:

§ 8.1, Klubben tegnes af formanden og økonomiansvarlig i forening.

§ 8.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves der dog hele bestyrelsens underskrift – men kun efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 8.3. Alle udgifter skal inden udbetaling være attesteret af et bestyrelsesmedlem.

 

§ 9. Regnskab og revision:

§ 9.1 Revisionen foretages af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

1 revisor vælges for to år ad gangen. 1 revisor vælges i lige år og en vælges i ulige år.

§ 9.2. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal afslutte regnskabet så betids at revisorerne har mindst 10 dage til deres opgave.

 

§ 10. Reglementer

§ 10.1. Det er bestyrelsens opgave at udarbejde og gøre medlemmerne bekendt med diverse reglementer, der vedrører den daglige roning og klubbens aktiviteter. Herunder Klubreglement, Husreglement, Dansk Kano- og Kajakforbunds sikkerhedsbestemmelse, Dansk Forening for Rosports Langtursreglement og Dansk Forening for Rosports Vinterroningsreglement.

§ 10.2. Klubbens medlemmer har pligt til at overholde klubbens reglementer.

 

§ 11. Udnævnelser og hæderstegn:

§ 11.1. Udnævnelse af æresmedlemmer og tildeling af klubbens hæders- og udmærkelsestegn med videre foretages af bestyrelsen.

 

§ 12. Sanktioner:

§ 12.1 Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter eller reglementer, kan bestyrelsen inddrage vedkommendes medlemsrettigheder.

§ 12.2 Såfremt et medlem skylder kontingent for mere end én rate, kan bestyrelsen efter en påmindelse udmelde medlemmet.

 

§ 13. Udmeldelse

§ 13.1. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens økonomiansvarlige med mindst en måneds varsel.

 

§ 14. Opløsning

§ 14.1. Er der til generalforsamlingen stillet forslag om klubbens opløsning, kræver vedtagelsen heraf, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer er for forslaget, ligesom mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

§ 14.2. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.

§ 14.3. I tilfælde af klubbens opløsning overføres klubbens formue i ligelig fordeling til hovedorganisationerne Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajak Forbund.

 

§ 15. Ikrafttrædelse

Vedtaget d. 13/03-2014 på ekstraordinær generalforsamling.