Generalforsamlinger

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er VORDINGBORG RO-OG KAJAKKLUB`s øverste myndighed. Denne afholdes inden udgangen af februar måned.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbladet samt på hjemmesiden.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

 

Se i øvrigt klubbens vedtægter.

Dagsorden til generalforsamlingen 22. februar 2018